ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 374

  • Tổng 676.202

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Từ đúc rút được những kinh nghiệm quý báu, hiệu quả cao trong việc tổ chức triển khai các chỉ thị, văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội qua các năm. Ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành; bản thân tôi đã tập trung nghiên cứu nắm vững 05 nhiệm vụ trọng tâm của chỉ thị số 40; trong đó có 04 nhiệm vụ được Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị-xã hội tập trung, chỉ đạo quyết liệt nhằm để nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội. Tập thể lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Minh Hóa đã khẩn trương báo cáoTrưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tham mưu cho BanThường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện để ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền và tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-

CT/TW, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và an sinh xã hội;

Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã có các văn bản do Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ban hành, như: văn bản số 53-KH/HU ngày 05/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy; văn bản 28-KH-UBND ngày 29/6/2015 của UBND huyện; văn bản số 162a/KH-BĐD ngày 29/6/2015 của Ban đại diện huyện “Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW” và có13 loại văn bản khác liên quan đến công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, trong các Nghị quyết hoặc Thông báo kết luận phiên họp Ban đại diện HĐQT hàng quý; chương trình công tác năm hoặc quý đều có chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; ngoài ra thông qua sinh hoạt tổ TK&VV định kỳ và tổ chức giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã để quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 40 và các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban đại diện HĐQT về thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW.

Thực hiện Chỉ thị 40 đã tạo được sự đồng thuận trong tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với tín dụng chính sách xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn đã nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đã nhận thức rõ nét hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương.

Chính quyền và người dân gần nhau hơn; Đến nay, huyện Minh Hóa đã có 16/16 Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy Đảng.

- Số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội: 18.984 hộ

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 7-8%.

- Số hộ vượt qua ngưỡng nghèo: 5.001 hộ

- Số HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học: 760 sinh viên

- Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia việc làm: 477 lao động.

- Số lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 33 lao động

- Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng: 2.199 công trình

- Số căn nhà hộ nghèo và đối tược chính sách đã thực hiện: 785 nhà, trong đó số nhà thực hiện tránh lũ, lụt bao gồm 336 nhà.

Trong những năm qua hình thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả; đã thực hiện tốt việc “công khai hóa, xã hội hóa” hoạt động tín dụng chính sách; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ kín 100% thôn, bản trong toàn huyện, từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH và sự giúp đỡ của cộng đồng đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có thu nhập bình quân hàng năm từ 30 đến 200 triệu đồng. Điển hình ở xã Hồng Hóa, có hộ bà Cao Thị Bích Chuyển, hộ ông Đinh Xuân Lập, ... ; xã Thượng Hóa, có hộ ông Trần Xuân Tư, ông Đinh Hải Tâm, ...; xã Hóa Phúc, có hộ ông Đinh Xuân Chiến, hộ bà Đinh Thị Diệu, ...; xã Hóa Hợp, có hộ bà Đinh Thị Thanh Ngân, ông Đinh Hữu Thanh, ông Đinh Phương Đông,...; xã Hóa Thanh, có hộ ông Nguyễn Hồng Hải, bà Đinh Thị Viết Hóa,...; xã Trung Hóa, có hộ Đinh Tùng Huân, bà Đặng Thị Thanh Huyền, ... ; xã Hóa Tiến, có hộ bà Đinh Thị Nhị, ông Đinh Thanh Liên, ...; xã Hóa Sơn, có hộ ông Cao Minh Chiến, ông Đinh Minh Lưu, ...; xã Minh Hóa, có hộ bà Đinh Thị Hoài Thu, ông Thái Văn Khoa,...; xã Trọng Hóa, có hộ ông Hồ Đăm, bà Hồ Thị Thanh,.. ; xã Dân Hóa, có hộ ông Hồ Thanh Can, ông Đinh Văn Thành,,...


 

Có thể khẳng định: Tín dụng chính sách xã hội đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, đã góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác cũng như của nhân dân trên cả nước.

 

 

                                                                           Phan Hùng Cường

 

 

 

                                                                       Ngân hàng CSXH Minh Hóa