ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 452

  • Tổng 1.339.534

Tài liệu Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chương trình kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

2. Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023.

3. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về giám công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2021-2022. 

4. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2023.

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về thực hành quyền công tố và kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023.

6. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổng hợp tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân trước kỳ họp thứ 13.

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Tờ trình; (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2022.

- Tờ trình; (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết;

3. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa năm 2023 (đợt 2).

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

4. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

5. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025: Xây dựng Nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

6. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa (đợt 2).

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

7. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về về Chương trình giám sát của HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện năm 2024.

- Tờ trình (Gửi đại biểu nghiên cứu)

- Dự thảo Nghị quyết.

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA

1. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra: Các báo cáo của UBND huyện và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

2. Báo cáo của Ban Pháp chế thẩm tra: Các báo cáo của UBND huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; Các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

IV. CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13; báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của UBND huyện và các cấp, các ngành.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị;

- Trả lời ý kiến, kiến nghị.

- Trả lời ý kiến, kiến nghị (bổ sung).

2. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

3. Báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

4. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2021-2022.

5. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX.

7. Báo cáo của UBND huyện về quyết toán ngân sách huyện năm 2022.

- Tệp 1; 

- Tệp 2; 

- Tệp 3; 

8. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn khác chưa phân bổ trong dự toán từ đầu năm đến nay.

9. Báo cáo của UBND huyện về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023.

- Phục lục kèm theo.

10. Báo cáo của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

11. Báo cáo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

                            

Các tin khác