ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1328

  • Tổng 1.802.947

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện công tác tham mưu giúp việc cho hoạt động Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo điều hành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện hoàn thành tốt nhiệmvụ năm 2019.

Hiện nay, tổng số thành viên ban đại diện HĐQT huyện là 26 thành viên, trong năm 2019 không có biến động về thành viên Ban đại diện HĐQT huyện. 

Hình ảnh phiên họp Ban đại diện NHCSXH huyện Minh Hoá.

 

Để triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Minh Hoá luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, những giải pháp chỉ đạo của NHCSXH cấp trên và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng để xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tín dụng ­ưu đãi đến cơ sở, gắn việc đầu tư tín dụng ưu đãi với kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng. Trong năm, đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT cấp huyện thực hiện triển khai kịp thời Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014, Quyết định số: 401/QĐ - TTg  ngày 14/3/2016  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Năm 2019 Ngân sách địa phương đã chuyển 360 triệu đồng, đến nay lũy kế đã thực hiện được 1.343 triệu đồng, để bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các thành viên Ban đại diện thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ đối công tác tín dụng chính sách theo sự phân công của trưởng Ban đại diện HĐQT huyện: Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng chính sách theo quy định, kiện toàn Ban giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND cùng cấp quản lý. Chỉ đạo Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đôn đốc người vay trả nợ trả lãi Ngân hàng, tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu, nợ bị rủi ro…Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng tại các địa bàn.

Kết quả: năm 2019, tổng nguồn vốn : 372.963 triệu đồng, tăng 29.447 triệu đồng so với 31/12/2018 (tăng trưởng 8,57 %).

Năm 2019 Phòng giao dịch NHCSXH thực hiện cho vay với 18 chương trình tín dụng, với tổng kế hoạch giao là : 372.963 triệu đồng (Kế hoạch tăng trưởng là 29.447 triệu đồng, đã thực hiện 29.427 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch tăng trưởng) chủ yếu tập chung với 06 chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Nước sạch và VSMTNT; cho vay chương trình hộ nghèo về nhà ở, Cho vay nhà ở xã hội). Bên cạnh đó, Đơn vị đã trình Ban Đại diện và đã điều chỉnh giảm: 5.662 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm nguồn vốn cho vay chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 17,5 triệu đồng, cho vay các Đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài 385 triệu đồng, cho vay Dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 2.506 triệu đồng, cho vay hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167 là 1.901 triệu đồng, cho vay theo quyết định 755 là 852 triệu đồng (nguyên nhân: do không có đối tượng và đến hạn khách hàng trả nhưng chương trình đã dựng cho vay).

Kế hoạch tín dụng năm 2019 đã giao 372.963 triệu đồng, thực hiện:

Doanh số cho vay: 105.624 triệu đồng.

Doanh số thu nợ: 80.529 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt: 367.265 triệu đồng, đạt 99.99% kế hoạch giao, tăng 23.749 triệu đồng so năm 2018. Chất lượng tín dụng : Nợ quá hạn là 272 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,074% trên tổng dư nợ, giảm 19 triệu đồng so với năm 2018, nợ khoanh là 48 triệu đồng chiếm 0,013% trên tổng dư nợ, giảm 1.362 triệu đồng so với năm 2018.

Doanh số thu lãi: 25.994 triệu đồng.

Trong năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban đại diện được phân công phụ trách địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đầy đủ theo quy định, đảm bảo chất lượng kiểm tra và đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động xã tại các điểm giao dịch cố định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm tra đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đến với mọi người dân nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm được để tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác huy động vốn thị trường, tuyên truyền hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm tổ theo quy ước hoạt động tổ.

Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

CTV: Hải Dương

Các tin khác