ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 224

  • Tổng 1.776.090

Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Minh Hóa

Font size : A- A A+

UBND HUYỆN MINH HÓA


Địa chỉ:

Tiểu khu 5 -  Thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa

Điện thoại:

(0232) 3572333

Fax:

(0232) 3572587

Email:

minhhoa@quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: (0232) 3572332

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

 Điện thoại: (0232) 2244486

 Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: (0232) 2215186

Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

 

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

  

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng: Đinh Minh Thảo

 Điện thoại:

 Email: thaodm.mh@quangbinh.gov.vn

 P. Chánh văn phòng: Đinh Ngọc Tưởng

 Điện thoại: 

 Email: tuongdn.mh@quangbinh.gov.vn

P. Chánh văn phòng: Đinh Thị Thanh Huyền

 Điện thoại: 

 Email: huyendtt.mh@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Chuyên viên

- Điện thoại: (0232) 3572334

2. Văn Thư

- Điện thoại: (0232) 3572333

3. Phòng tiếp công dân

- Điện thoại: (0232) 3572475


CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

STT

Tên đơn vị trực thuộc

Điện thoại

Fax

1

Văn phòng HĐND&UBND

(0232)3572333

3572587

2

Phòng Thanh tra

(0232) 3572284

 

3

Phòng LĐTB & Xã hội

(0232) 3572291

 

4

Phòng Tư pháp

(0232) 3572445

 

5

Phòng Nội vụ

(0232) 3572592

 

6

Phòng Văn hóa - Thông tin

(0232) 3572461

 

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

(0232) 3572282

 

8

Phòng Y tế

(0232) 3573794

 

9

Phòng Giáo dục - Đào tạo

(0232) 3572234

3572996

10

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(0232) 3572211

3572657

11

Phòng NN&PTNT

(0232)3572281

 

12

Phòng Tài nguyên và Môi trường

(0232)3572444  
13

Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi

(0232)2215008  
14

Trung tâm Dạy nghề tổng hợp

 

 

15

Ban Quản lý các CTCC

 

 

16

Ban Quản lý rừng phòng hộ

 

 

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (km2)

Dân số (người)

1

Thị trấn Quy Đạt

(0232)3573241

 7,60

5.828

2

Xã Hồng Hóa

(0232)3572714

 71,57

3.290

3

Xã Yên Hóa

(0232)3572832

34,90

3.707
         

4

Xã Xuân Hóa

(0232)3573290

 42,29

2.655

5

Xã Minh Hóa

(0232)3572666

 34,06

3.375

6

Xã Tân Hóa

(0232)3572728

 74,27

2.859

7

Xã Trung Hóa

(0232)3572608

94,54

5.232

8

Xã Thượng Hóa

(0232)3573013

 346,34

3.095

9

Xã Hoá Sơn

(0232)3709170

 180,31

1.591

10

Xã Hoá Hợp

(0232)3579132

51,99

3.369

11

Xã Hoá Tiến

(0232) 3579251

 27,60

2.452
12

Xã Hoá Thanh

(0232) 6281899 43,87 1.225
13

Xã Hoá Phúc

(0232) 3579273 31,33 561
14

Xã Dân Hoá

(0232)3709084 176,97 3.476
15

Xã Trọng Hoá

(0232)3709030 187,89 3.584

(Số liệu: Niên giám thống kê huyện Minh Hoá năm 2011)