ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2393

  • Tổng 1.786.650

Triển khai chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030. Theo đó, ngày 13 tháng 4 năm 2023, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-BĐD về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược; NHCSXH huyện đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH huyện Minh Hpá đến năm 2030. Nội dung cơ bản của chiến lược đó là: Tiếp tục chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội ủy thác trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao năng lực của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng làm tốt công tác truyền thông; không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

                                                                                           CTV:Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác