ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 778

  • Tổng 1.504.399

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDCCS, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận trong giải quyết các vấn đề bức xúc, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

 
Đặc biệt, đã lồng ghép thực hiện QCDCCS trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó chú trọng các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân và công khai, minh bạch các hoạt động của UBND, các cơ quan nhà nước gắn với trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
 Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa phát huy hiệu quả vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong XDNTM.
Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa phát huy hiệu quả vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong XDNTM.
Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn thực hiện QCDCCS trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, UBND các cấp đã tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, vấn đề nổi lên ở cơ sở.
 
Trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, như: xây dựng nông thôn mới (XDNTM), chỉnh trang đô thị, rà soát danh sách đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bình xét hộ nghèo, thực hiện chế độ chính sách, vận động đóng góp xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng các dự án... đều được bàn bạc dân chủ và giám sát thực hiện. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, đã tạo điều kiện cho nhân dân phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ tại cơ sở.
 
Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn đã thực hiện khá tốt việc công khai các nội dung cho nhân dân biết; tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực ở cơ sở. Đó là lấy ý kiến của người dân trong xây dựng, thực hiện quy hoạch, lập đề án, kế hoạch XDNTM; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Nhiều địa phương đã làm tốt việc tổ chức cho nhân dân bàn, quyết định việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố; việc xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các tiêu chí trong XDNTM. Việc thực hiện QCDCCS ở xã, phường, thị trấn đã góp phần tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
 
Vai trò tự quản của thôn, bản, tổ dân phố ngày càng được thể hiện rõ. Ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền tốt hơn, phong cách “trọng dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” được chú trọng. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự điều hành của bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ công dân.
 
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “Việc thực hiện tốt QCDCCS đã góp phần huy động nguồn lực to lớn trong XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC). Đặc biệt, đã phát huy thuần phong mỹ tục, tăng cường hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giảm bớt đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng tình làng nghĩa xóm gắn bó, giúp nhau khắc phục khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”.
 
Qua thực hiện QCDCCS, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong XDNTM, chỉnh trang đô thị, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên con số 81 (chiếm 63,3% số xã), 12 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu, 25 KDC kiễu mẫu và 147 vườn mẫu. TP. Đồng Hới hoàn thành nhiệm vụ XDNTM giai đoạn 2016-2020. Toàn tỉnh hiện có 991 hương ước, quy ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, có 714 hương ước, quy ước được điều chỉnh, bổ sung từ ý kiến đóng góp của nhân dân.
 
Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã gắn việc thực hiện QCDCCS với các nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan đã ban hành quy chế và tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, công chức và người lao động; luôn tạo điều kiện phát huy dân chủ thông qua hội nghị cơ quan đầu năm và các cuộc họp cơ quan, đơn vị.
 
Nhờ đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
Các doanh nghiệp đã lồng ghép xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nội quy hoạt động, xây dựng thỏa ước lao động thông qua hội nghị người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa giám đốc với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.
 
Qua đó, đã phát huy dân chủ trong tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; góp phần động viên người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất, tăng thu nhập, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.
 
Trao đổi về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo nhấn mạnh: “Để việc thực hiện QCDCCS ngày càng đi vào nền nếp, thực chất hơn và đạt kết quả cao nhất, năm 2021, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất việc phát sinh điểm nóng.
 
Bên cạnh quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm QCDCCS, cấp ủy các cấp cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện QCDCCS tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở tình hình thực tiễn nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp.
 
Đặc biệt, phát huy hiệu quả vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chú trọng việc triển khai xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo tại các địa phương, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức để nhân rộng điển hình trong thực hiện QCDCCS”.
Nguồn:baoquangbinh.vn

Các tin khác